Kategorie

Určeno pro

Výrobci

Ceny zboží

Orientační přepočet na:

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti MARC‘O sport s.r.o.   
se sídlem Benešova 1226/3, 586 01 Jihlava
identifikační číslo:26290081

Číslo účtu CZK:

2701581695/2010

 

Číslo účtu EUR: 

2701817610/2010  -nutná dohoda přepočtu kurzu-konečná částka EUR

 

IBAN

CZ3920100000002701581695

 

BIC / SWIFT kód

FIOBCZPPXXX

 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 42090 
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.marcosport.cz   

Kontaktní údaje:

Kontaktní adresa pro písemné podání: MARC‘O sport s.r.o., Dr. Stejskala 12, 370 01 České Budějovice

Telefonní číslo: 603829932

Elektronická pošta: e-shop@marcosport.cz
Provozovna: MARC‘O sport s.r.o., Dr. Stejskala 12, 370 01 České Budějovice

!!! Případné reklamace,vrácené zboží zasílejte výhradně na adresu, ze které Vám bylo zboží zasláno, nikoli na adresu sídla firmy.Děkujeme.

 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) obchodní společnosti MARC‘O sport s.r.o., se sídlem Benešova 1226/3, 586 01 Jihlava, identifikační číslo:26290081, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 42090 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)  uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese eshop.marcosport.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese 
  eshop.marcosport.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než půl roku nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Informace o vlastnostech zboží jsou uváděny u každého jednotlivého zboží zvlášť a jsou kupujícím k dispozici k podrobnému seznámení před učiněním závazné objednávky. Informace o ceně uváděné prodávajícím u prodávaného zboží jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.  Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a  opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ,,udělit souhlas a dokončit objednávku“. Odeslání objednávky zboží kupujícím je závazné a kupující souhlasí s tím, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Prodávající výslovně upozorňuje kupující, že v případě, že kupující v rozporu s kupní smlouvou nepřevezme dodané zboží, je povinen nahradit prodávajícímu náhradu škody, která mu porušením povinnosti kupujícího vznikne, a to zejména náklady spojené s uskladněním zboží a marně vynaložené náklady na doručení a vrácení zboží uvedené v čl. 6.2. níže.  Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese :

 

MARC'O SPORT s.r.o.
Dr. Stejskala 12, České Budějovice
tel.: 603 829 932
e-mail: ceskebudejovice@marcosport.cz

  

MARC'O SPORT s.r.o.
Nám. TGM 69, Jindřichův Hradec
tel.  603 820 019
e-mail: jindrichuvhradec@marcosport.cz

 

MARC'O SPORT s.r.o.
Nám. ČSA 52, Moravské Budějovice
tel.: 773 002 142
e-mail: moravskebudejovice2@marcosport.cz

 

 

MARC'O SPORT s.r.o.
Dolní Česká293/10, Znojmo
tel.: 702 150 948
e-mail: znojmo@marcosport.cz


- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

- bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 19-4651880257/0100

Prodávající nepožaduje žádné poplatky s ohledem na způsob platby.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Způsoby a cena dopravy zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží dle způsobu dodání:

 

Pro území doručování v České republice:

 

 • Česká pošta    - Balík do ruky, dobírkou (189 Kč)
 • Česká pošta    - Balík do ruky, platba předem (189 Kč)
 • Zásilkovna       - Osobní odběr, (129 Kč)
 • Zásilkovna       - Osobní odběr, platba předem (129 Kč)
 • DPD                     - doručení na adresu (254Kč)


Pro území doručování na Slovensko:

 

 • obchodní balík České pošty, platba předem (581 Kč)
 • Zásilkovna      - Osobní odběr, platba předem (441 Kč)
 • DPD                    - doručení na adresu (581Kč)

 

 

4.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.7 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Splatnost bezhotovostní platby jsou 3 dny ode dne uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.  Kupující může odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu bez uvedení důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží i kdykoliv před dodáním zboží. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží, které bylo upraveno dle přání nebo pro osobu spotřebitele. Pro usnadnění komunikace kupující uvede v odstoupení datum nákupu a číslo objednávky a bankovní spojení. Pro odstoupení od smlouvy můžete využít formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici jako příloha těchto obchodních podmínek.

5.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu kupujícím prokazatelně doručeno na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího e-shop@marcosport.cz.   Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od této smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Zboží musí být vráceno prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy.
5.3. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

5.4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, uvede-li kupující v odstoupení od smlouvy č. účtu, pak bezhotovostním převodem na takto uvedený účet, případně v hotovosti při vrácení zboží kupujícím. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Kupující je povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu,s paragonem,všemi visačkami a nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Je-li vrácené zboží poškozeno nebo znehodnoceno, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 3. pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění ve výši 500,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění ve výši 500,- Kč a dále náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti kupujícího při převzetí zboží zasílaného na dobírku na straně kupujícího (při doručování v České republice Českou poštou ve výši 151,- Kč ,DPD 157,-Kč a prostřednictvím zásilkovny ve výši 113,- Kč a při doručování na Slovensko poštou ve výšie 401,- Kč,DPD 290,-Kč a při doručení do zásilkovny ve výši 190,- Kč) je prodejce oprávněn vůči kupujícímu požadovat k zaplacení a kupující je povinen je prodávajícímu uhradit, případně je prodávající oprávněn započíst tyto náklady na výtěžek prodeje, případně na kupujícím předem zaplacenou kupní cenu. Za účelem preventivního zabránění vzniku těchto škod prodávající informuje kupujícího o faktickém odeslání zboží na místo dodání formou SMS i emailu na jím uvedené kontaktní údaje. V případě, že by kupující nemohl zboží, o jehož odeslání obdržel informaci řádně přijmout, je povinen kontaktovat prodávajícího s žádostí o změně doručovacího termínu. Kupující bere na vědomí, že informace o odeslání zboží ze strany prodávajícího je závazná a i v případě, že by mu nebyla doručena zpráva od Pošty, je zboží po odeslání této informace uloženo na jeho jméno na Poště v místě dodání zboží a je připraveno k převzetí.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka

7. Jakost při převzetí
7.1 Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
7.2 Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
7.3 Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
7.4 Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

7.5 Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
7.6 U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

7.7 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny  MARC´O sport s.r.o., Dr. Stejskala 12, 370 01 České Budějovice.

8. Zákonná práva z vad
8.1 Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu
8.2 V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
8.3 Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
8.4 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.5 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
8.6 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

9. Vyřízení reklamace

9.1 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

9.2 Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Případné reklamace zasílat výhradně na adresu, ze které bylo zboží zasláno, nikoli na adresu sídla firmy.

9.3 Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
9.4 Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
9.5 Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
9.6 Prodávající bude o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím telefonátu,SMS zprávou.
 

 


10.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
10.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
10.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
10.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a datum narození (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
11.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
11.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  -požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
11.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.11 Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou, osobně nebo písemně formou doporučené zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
12.2. Zpráva je doručena:
- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.  Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
13.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
13.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.4 Prodávající není účastníkem žádného kodexu chování, které by pro něho bylo závazné nebo které by dobrovolně dodržoval. Veškerá pravidla prodeje zboží a jeho podmínek jsou uvedena na našem webovém rozhraní a v těchto obchodních podmínkách, a těmito pravidly se řídíme.
13.5 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, ale tato archivace není přístupná kupujícímu. Je na kupujícím, aby si  kupní smlouvu včetně obchodních podmínek archivoval sám, pro svou vlastní potřebu.

13.6 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny v prvé řadě mimosoudně, pouze v případě nemožnosti takového řešení budou řešeny obecnými soudy. Pokud se nepodaří případný spor mezi prodávajícím a kupujícím vyřešit přímo, má spotřebitel ze zákona právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce  - www.coi.cz.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


 
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.6.2015        

                                              

Poskytnutí osobních údajů fyzické osoby je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků společnosti, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Informační doložka o ochraně osobních údajů dle GDPR společnosti MARC'O sport, s.r.o. je uveřejněna na stránkách www.marcosport.cz, kde je uvedeno, jak je s osobními údaji fyzických osob nakládáno a jaká práva fyzické osoby mají vůči správci osobních údajů a dále kontakt, kam se mohou v případě potřeby fyzické osoby obrátit. 

 

 

INFORMAČNÍ DOLOŽKA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

dle GDPR 

 

 

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Společnost MARC’O sport s.r.o., se sídlem Benešova 1226/3, 58601 Jihlava, IČ: 26290081, zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, vl. 42090 (dále jen „společnost“) zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).

  2. Vaše osobní údaje společnost zpracovává pouze pro účely řádného plnění smlouvy. 

  3. Osobní údaje budou společností poskytnuty těmto třetím osobám:

   1. externí účetní

   2. osobám poskytujícím Společnosti serverové, webové nebo IT služby

  4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

  5. Osobní údaje budou společností zpracovávány po dobu trvání kupní smlouvy a dále po dobu 3 let od uplynutí záruční lhůty.

  6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

   1. PRÁVO NA PŘÍSTUPk Osobním údajům u Společnosti, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Společnosti, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

   2. PRÁVO NA OPRAVUosobních údajů, což znamená, že můžete požádat společnost o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

   3. PRÁVO NA VÝMAZOsobních údajů, což znamená, že Společnost musí vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

   4. PRÁVO NA OMEZENÍzpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6. společnost může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

   5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOSTúdajů, což znamená, že máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste poskytl společnosti se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby společnost tyto údaje předala jinému správci. 

   6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKUproti zpravování osobních údajů, což znamená, že můžete u společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž způsobíte, že společnost osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

  7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u společnosti buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adresee-shop@marcosport.cz.

  8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz. 

  9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

  10. Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

  11. V případě, že bude společnost užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

 

  MARC‘O sport s.r.o

 

 

 

 

Příloha obchodních podmínek: 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy